instalation/les/95.jpg

construction

installation

Photographer: Arsen Dzadzayev Dzodzaev.com